Zer da Marxismoa? III. Materialismo dialektikorako sarrera

AURKIBIDEA

Hitzaurrea

Materialismo historikorako sarrera

Ekonomia marxistaren hastapenak

– Materialismo dialektikorako sarrera

III. Materialismo dialektikorako sarrera

Zer da filosofia?

Giza historiaren etapa bakoitzean, gizonek eta emakumeek mundua interpretatzeko moduren bat garatu dute eta bertan duten lekuari buruzko gogoeta egin dute, horrela filosofia bat garatuz. Interpretazio hori egiteko erabiltzen diren elementuak natura behatuz eta eguneroko esperientziak orokortuz lortu dira.

Batzuek uste dute ez dutela inolako filosofiarik edo mundu-ikuskerarik behar. Hala ere, praktikan mundu guztiak du filosofia bat, baita kontzienteki garatuta ez badago ere. «Sen on» hutsez gidatzen diren eta teoriarik gabe ondo moldatzen direla uste duten pertsonek, praktikan, modu tradizionalean pentsatu besterik ez dute egiten. Marxek zioen gizartean nagusi diren ideiak klase nagusiaren ideiak direla. Bere nagusitasuna mantentzeko eta justifikatzeko, klase kapitalistak eskura dituen baliabide guztiak erabiltzen ditu langilearen kontzientzia desitxuratzeko. Eskola, Eliza, telebista eta prentsa erabiltzen dira klase nagusiaren ideologia sustatzeko eta langileak doktrinatzeko, beren sistema gizartearen modu natural eta iraunkorrena bezala onar dezaten. Filosofia sozialista kontzienterik ezean, oharkabean onartzen dute filosofia kapitalista.

Klase-gizartearen fase bakoitzean, goranzko klase iraultzaileak, gizartea aldatzea helburu duenak, mundu-ikuskera berri baten alde borrokatu behar izan du eta, ordena zaharrean oinarrituta, hura justifikatu eta defendatzen zuen filosofia zaharrari eraso behar izan dio.

Idealismoa eta materialismoa

Filosofiaren historian zehar bi eremu kontrajarri aurkitzen ditugu, idealista eta materialista. «Idealismoaren» (hau da, zintzotasunaren, idealen bilaketaren zuzentasunaren) eta «materialismoaren» (hau da, norberekeria gutiziatsu eta zikoitzaren) ideia komunak ez du idealismo eta materialismo filosofikoarekin zerikusirik.

Iraganeko pentsalari handi asko idealistak izan ziren, bereziki Platon eta Hegel. Pentsamendu-eskola honek natura eta historia ideien edo espirituaren islatzat hartzen ditu. Gizon eta emakumeak eta gauza material guztiak jainkozko izpiritu batek sortu zituela dioen teoria idealismoaren oinarrizko kontzeptua da. Ikuspegi hori hainbat modutan adierazten da, baina ideiek mundu materialaren garapena gobernatzen dutela da haren oinarria. Historia pentsamenduaren historia gisa azaltzen da. Pertsonen ekintzak pentsamendu abstraktuen emaitza dira, eta ez haien behar materialen emaitza. Hegelek urrats bat harago egin zuen, idealista koherentea izanik, eta pentsamendua «Ideia» independente bihurtu zuen, burmuinetik kanpo existitzen dena eta mundu materialarekiko independentea dena, azken hau Ideia honen isla huts bihurtuz. Erlijioa idealismo filosofikoaren parte da.

Pentsalari materialistek, bestalde, mundu materiala erreala dela eta natura edo materia lehenbizikoa dela adierazi dute. Adimena edo ideiak garunaren emaitza dira. Burmuina, eta beraz ideiak, materia biziaren garapenaren etapa jakin batean sortu ziren. Materialismoaren oinarrizko printzipioak honako hauek dira:

* Mundu materiala, guk gure zentzumenen bidez ezagutzen duguna eta zientziak aztertzen duena, benetakoa da. Munduaren garapena bere lege naturalei zor zaie, naturaz gaindikoaren baliabiderik gabe.

* Mundu bakarra dago, mundu materiala. Pentsamendua materiaren (garunaren) emaitza bat da, eta hori gabe ezin da existentzia propioa duen ideiarik egon. Beraz, gogamena edo ideiak ezin dira existitu materiaz aparte. Ideia orokorrak mundu materialaren islak baino ez dira. «Niretzat — idatzi zuen Marxek — ideia giza gogamenean islatutako mundu materiala besterik ez da, eta pentsamendu moduan itzulia». Beraz, «izate sozialak kontzientzia determinatzen du».

Idealistek kontzientzia, pentsamendua, materiaren, naturaren kanpokotzat eta aurkakotzat hartzen dute. Oposizio hau guztiz faltsua eta artifiziala da. Erlazio estua dago pentsamenduaren legeen eta naturaren legeen artean, lehenengoek bigarrenei jarraitzen eta islatzen dietelako. Pentsamenduak ezin ditu bere kategoriak bere baitatik eratorri, kanpoko mundutik baizik. Pentsamendurik itxuraz abstraktuenak ere, egia esan, mundu materialaren behaketatik datoz.

Matematika bezalako zientzia itxuraz abstraktu bat ere, azken batean, errealitate materialetik dator, eta ez da burmuinaren asmakuntza bat. Eskolan, haurrak isilpean kontatzen ditu bere hatz materialak ikasmahai material baten azpitik, problema aritmetiko abstraktu bat ebatzi aurretik. Hori egitean, matematikaren beraren jatorria birsortzen ari da. Sistema hamartarrean oinarritzen gara, hamar hatz ditugulako. Zenbaki erromatarrak, jatorriz, hatzen irudikapenean oinarritzen ziren.

Leninen hitzetan: «materiak, gure organo sentsitiboetan eraginez, sentsazioak sortzen ditu. Sentsazioak garunaren, nerbioen, erretinaren eta abarren araberakoak dira, hau da, materiaren produktu gorena dira «.

Pertsona naturaren zati bat da, eta bere ideiak garatzen ditu munduko gainerako pertsonekin elkarreraginean. Izan ere, prozesu mentalak errealak dira, baina ez dira zerbait absolutua, natura alde batera utzita. Sortzen diren egoera material eta sozialetan aztertu behar dira. «Giza burmuinean sortutako mamuak, zioen Marxek, bere bizi-prozesu materialaren sublimazioak dira nahitaez». Geroago, honela bukatzen zuen: «Moralak, Erlijioak, Metafisikak, ideologiaren gainerako alderdi guztiek eta horiei dagozkien kontzientzia-moduek ez diote eusten independentzia-itxurari. Ez dute historiarik, ez garapenik; baina gizakiek, beren ekoizpen materiala eta erlazio materialak landuz, aldi berean aldatzen dituzte beren benetako existentzia, pentsatzeko modua eta horren emaitza. Kontzientziak ez du bizitza determinatzen, bizitzak kontzientzia baizik «.

Materialismoaren jatorria

«Materialismo moderno osoaren jatorrizko aberria — idazten zuen Engelsek — XVII. mendetik aurrera Ingalaterra da”.

Garai hartan, aristokrazia feudal zaharra eta monarkia agertu berriak ziren klase ertainen aurka borrokatzen hasi ziren. Feudalismoaren gotorlekua Erromako Eliza Katolikoa zen, monarkiaren eta erakunde feudalen justifikazio jainkotiarra ematen zuena. Horiek, beraz, likidatu egin behar ziren feudalismoa eraitsi baino lehen. Goranzko bidean zegoen burgesiak aurre egin zien antzinako ideiei eta ordena zaharraren oinarri ziren jainkozko kontzeptuei.

«Klase ertainen igoerarekin batera, zientziaren berpizkunde handi bat etorri zen: astronomia, mekanika, fisika, anatomia, fisiologia, berriro landu ziren. Eta burgesiak, bere ekoizpen industrialaren garapenerako, objektu naturalen propietate fisikoak eta naturaren indarren ekintza-moduak ikertuko zituen zientzia bat behar zuen. Ordura arte, zientzia Elizaren zerbitzaria besterik ez zen izan, ez zitzaion utzi fedeak ezartzen zituen mugetatik harago joaten, eta, horrexegatik, ez zen inola ere zientziarik izan. Zientzia Elizaren aurka matxinatu zen; burgesiak ezin zuen ezer egin zientziarik gabe eta, beraz, matxinadan elkartu behar zuen”1.

Garai hartan garatu zituen Francis Baconek (1561-1626) materialismoari buruzko ideia iraultzaileak. Haren arabera, sentimenak hutsezinak ziren eta, aldi berean, ezagutza ororen iturria. Zientzia oro esperientzian oinarritzen zen, eta datu zehatza ikerketa-metodo arrazional baten pean jartzean zetzan: indukzioa, analisia, konparazioa, behaketa eta esperimentazioa.

Hala ere, Tomas Hobbesentzat (1588-1679) Baconen materialismoa sistema gisa jarraitzea eta garatzea geratu zen. Hobbes konturatu zen ideiak eta kontzeptuak mundu materialaren isla baino ez zirela eta «ezinezkoa dela pentsamendua eta pentsatzen den materia bereiztea». Geroago, John Locke (1632-1704) pentsalari ingelesak materialismo horren frogak aurkeztu zituen.

Filosofia materialistako eskola hau Ingalaterratik Frantziara igaro zen, ondoren René Descartesek (1596-1650) eta bere jarraitzaileek jaso eta garatzeko. Frantziako materialista horiek ez ziren erlijioa kritikatzera mugatu, erakunde eta ideia guztietara zabaldu zuten beren kritika. Gauza horiei aurre egin zieten Arrazoiaren izenean, eta sortzen ari zen burgesia armatu zuten monarkiaren aurkako borrokan. 1789-93ko Frantziako Iraultza Burges Handiaren sorrerak filosofia materialista bere kredo bihurtu zuen. XVII. mendearen erdialdeko Ingalaterrako Iraultzan ez bezala, Frantziako Iraultzak ordena feudal zaharra erabat suntsitu zuen. Engelsek geroago nabarmendu zuen bezala:

“Gaur egun badakigu Arrazoiaren Erresuma hura Burgesiaren Erresuma idealizatua besterik ez zela, betiereko justiziak burgesiaren auzitegietan aurkitu zuela bere gauzapena, berdintasunak legearen aurreko berdintasun burgesa ekarri zuela, gizakiaren eskubiderik funtsezkoenetako bat jabetza burgesa aldarrikatu zela, eta Arrazoiaren Estatuak, roussoniar kontratu sozialak, bizia hartu zuela, eta soilik kobratu ahal izan zuela, errepublika burges demokratiko gisa. XVIII. mendeko pentsalari handiek, aurreko guztiek bezalaxe, ezin izan zituzten gainditu beren garaiek jarritako mugak” (Engels, Anti-Dühring).

Hala eta guztiz ere, Baconetik aurrerako materialismo horren akatsa Naturaren interpretazio zurrun eta mekanikoa zen. Ez da ustekabekoa eskola materialista ingelesa XVIII. mendean loratzea, Isaac Newtonen aurkikuntzek Mekanika bere garaiko zientziarik aurreratuena eta garrantzitsuena bihurtu zutenean. Engelsen hitzetan, «materialismo honen muga espezifikoa mundua prozesu gisa ulertzeko ezintasunean zetzan, etengabeko garapen historikoari lotutako materia gisa»2.

Frantziako Iraultzak eragin sakona izan zuen mundu zibilizatuan, 1917ko Errusiako Iraultzak izan zuen bezala. Hain zuzen ere, pentsamendua irauli zuen arlo guztietan: politikoa, filosofikoa, zientifikoa eta artistikoa. Iraultza demokratiko-burges honetatik sortu zen ideien hartzidurak aurrerapenak ziurtatu zituen natur zientzietan, geologian, botanikan, kimikan, baita ekonomia politikoan ere.

Garai horretan egin zen materialista horien ikuspuntu mekanikoaren kritika. Alemaniar filosofo bat, Immanuel Kant (1724-1804), mekanika zaharra hautsi zuen lehena izan zen, Lurra eta Eguzki Sistema izatera iritsi zirela eta betiko existitu ez zirela aurkitu zuenean. Gauza bera gertatzen zen geografiarekin, geologiarekin, landareekin eta animaliekin.

Kanten ideia iraultzaile hauek beste pentsalari alemaniar bikain batek garatu zituen, Georg Hegel (1770-1831). Hegel filosofo idealista bat zen, mundua «adimen unibertsal» edo «Ideia, hau da, Jainko motaren baten adierazpen edo isla bezala azal zitekeela uste zuena.

Hegelek mundua behatzen zuen, ez gizartearen eta giza historiaren kide aktibo bezala, baizik eta filosofo bezala, egitateak kanpotik behatuz. Munduaren gainetik kokatu zen, pentsamenduaren eta munduaren historia ideien mundu gisa interpretatuz, mundu ideal gisa. Horrela, Hegelentzat, arazoak eta kontraesanak ez dira termino errealetan planteatzen, pentsamenduaren terminoetan baizik, eta, beraz, pentsamenduaren beraren eboluzioaren bidez baino ezin dira konpondu. Gizarteko kontraesanak gizakien ekintzaz, klase-borrokaz konpondu beharrean, Hegelen irtenbidea filosofoaren buruan zegoen, Ideia Absolutuan.

Hala ere, Hegelek mekanizismoaren ikuspegi zaharraren akatsak eta moztasuna ezagutu zituen. Logika formalaren egokitasunik eza ere aitortu zuen, eta kontraesanak aldaketaren eta mugimenduaren bidez azal zitzakeen mundu-ikuskeraren oinarriak ezarri zituen.

Hegelek aldaketaren eta mugimenduaren legeak berraurkitu eta aztertu zituen arren, bere idealismoak gauza guztiak buruz behera jartzen zituen. Hori zen Ludwig Feuerbachek (1804-1872) zuzendutako hegeliar gazteek egiten zioten borroka eta kritika, jarrera hori zuzentzen eta filosofia oinak lurrean jartzen saiatu baitzen. Baina Feuerbach bera ere, «beheko erdia materialista eta goiko erdia idealista» (Engels), ez zen gai izan bere ikuskera idealistaren hegelianismoa erabat garbitzeko. Lan hau Marx eta Engelsentzat geratu zen, metodo dialektikoari ordura arte zuen izaera mistikoa kentzeko gai izan baitziren.

Hegeliar dialektika materialismo modernoarekin batu zen, materialismo dialektikoa den ikuskera iraultzailea sortzeko.

Zer da dialektika?

Materialismo modernoaren abiapuntua materia lehen-lehena dela eta gogamena edo ideiak burmuinetik sortuak direla pentsatzea dela ikusi dugu.

Baina, zer da pentsamendu dialektikoa edo dialektika?

«Dialektika naturaren, giza gizartearen eta pentsamenduaren mugimenduaren eta eboluzioaren lege orokorren zientzia besterik ez da. » (Engels, Anti-Dühring).

Metodo dialektikoak existentzia luzea zuen Marxek eta Engelsek zientifikoki garatu baino lehen, giza gizartearen garapena ulertzeko bide gisa.

Antzinako greziarrek pentsalari dialektiko handi batzuk sortu zituzten, horien artean Platon, Zenon Eleakoa eta Aristoteles. Gure aroaren aurreko 500. urtean, Heraklitok honako ideia hau aurreratu zuen: «Gauza guztiak dira eta ez dira, dena dabilelako, etengabe aldatzen ari delako, etengabe jaiotzen eta hiltzen delako. Ezinezkoa da bi aldiz ibai berean murgiltzea».

Esaldi honek dialektikaren oinarrizko kontzepzioa jasotzen du, hau da, naturan dena etengabeko aldaketa-egoeran dagoela eta aldaketa hori kontraesan batzuen bidez gertatzen dela.

«Mundua objektu amaitu eta burutuen multzo gisa ezin dela ulertu dioen ideia kardinal handia, baizik prozesu-multzo gisa, zeinean egonkorrak diruditen gauzek, gure buruetan dituzten islada mentalek bezala, kontzeptuek ere etengabeko aldaketa-segida batetik, sortze- eta iraungitze-prozesu batetik igarotzen baitira; ideia kardinal handi hori, Hegelez geroztik, hain errotuta dago ohiko kontzientzian, non, horrela azalduta, oro har, ia ez baitu aurkakotasunik aurkitzen. Baina gauza bat da hori hitzez onartzea, eta beste gauza bat da errealitate konkretuari aplikatzea, ikerketaren mende dauden arlo guztietan”.

“Filosofia dialektikoarentzat ez dago ezer behin betikorik, absoluturik, sagaraturik; gauza guztietan galgarri dena nabarmentzen du, eta bilakaeraren eta iraungitzearen etengabeko prozesua besterik ez du zutik uzten, behetik gorenera doan igoera amaierarik gabea, burmuin pentsatzailean filosofia hori bera islatzen duena.» (Engels, Ludwig Feuerbach eta alemaniar filosofia klasikoaren amaiera).

Dialektika eta metafisika

Filosofo grekoek bikain aurreratu zuten dialektikaren ondorengo garapena, baita beste zientzia batzuena ere. Baina ezin zuten aurrerapen hori beren ondorio logikora eraman, ekoizpen-bitartekoen garapen baxua eta Unibertsoaren fenomenoei buruzko informazio egokirik eza zirela eta.

Bere ideiek multzoaren ikuspegi ia zuzena eman zuten, baina sarritan inspirazio bikainak ziren eta ez zientifikoki egindako teoriak. Giza pentsamendua urrunago eramateko, beharrezkoa zen bide hori alde batera uztea eta unibertsoaren ulermen orokorrera iristen saiatzea, eta gertakari txiki, errutinazkoenetan kontzentratzea, gertaera indibidual multzo bat bildu, landu eta berdintzea, teoria partikularrak egiaztatzea, esperimentazioaren, definizioaren eta abarren bidez.

Hurbilketa “factual”, esperimental eta enpiriko honek giza pentsamenduaren eta zientziaren aurrerapen izugarria ahalbidetu zuen. Naturaren fenomenoei buruzko ikerketak zientifikoki egin zitezkeen orain, arazo partikular bakoitza aztertuz eta ondorio bakoitza egiaztatuz. Baina bilakaera horretan, garapen fase berri honetan, gauzak beren loturan, eta ez bakarrik, beren mugimenduan, eta ez estatikoki, beren bizitzan, eta ez beren heriotzan, tratatzeko gaitasun zahar hori galdu egin zen.

Pentsatzeko modu estuari, enpirikoari, ondorioz sortu zen pentsaerari hurbilketa “metafisikoa” deitu zitzaion, eta filosofia modernoa eta zientzia kapitalista oraindik ere menperatzen dituena da. Politikan, Harold Wilsonen pragmatismo ospetsuan islatuta dago, «funtzionatzen badu, zuzena izan behar du» eta gertakarietarako etengabeko deian, baina beti isolatuta.

Baina gertaerek ez dute beren burua hautatzen. Gizonek aukeratu behar dituzte. Ordena eta sekuentzia, bai eta horietatik ateratzen diren ondorioak ere, gizabanakoaren aurrez pentsatutako nozioen mende daude. Horrela, gertakarietarako dei horiek, inpartzialtasun zientifikoaren arabera suposatzen direnak, kezko gortina bat baino ez dira, erabiltzen dituztenen aurreiritziak ezkutatzeko.

Dialektika ez da egitateez bakarrik arduratzen, baizik eta egitateez eta euren arteko loturan, hau da, ideia isolatuen prozesuez ez ezik, legeez ere arduratzen da, ez partikularraz bakarrik, baita orokorraz ere.

Pentsamendu dialektikoak harreman bera du Metafisikarekin, film bateko fotogramak pelikula osoarekin gordetzen duen Metafisikarekin. Batak ez dio besteari kontra egiten, osatu egiten du. Hala ere, errealitatearekiko hurbilketarik egiazkoena eta osatuena pelikulan dago.

Eguneroko bizitzarako eta kalkulu errazetarako, pentsamendu metafisikoa edo sen ona nahikoa da. Baina bere mugak ditu eta hortik harago egia gezur bihurtzen du. Pentsamendu-mota horren muga nagusia mugimendua eta garapena ulertzeko ezintasuna da, kontraesan ororen gaitzespenarekin batera. Dena dela, mugimenduak eta aldaketak kontraesanak dakartzate.

«Metafisikariarentzat gauzak eta pentsamenduan dituzten irudiak, kontzeptuak, ikasteko objektu isolatuak dira, bata bestearen atzetik eta besteengandik aparte kontsideratzen direnak, irmoak, finkoak eta zurrunak, behin betiko emanak. Bere pentsamendua erdibiderik gabeko antitesiz osatua dago; esaten du: bai, bai, ez, ez; eta horretara egokitzen ez den guztia deabruarengandik dator. Berarentzat gauza oro existitzen da edo ez da existitzen: gauza bat ezin da aldi berean bera eta zerbait desberdina izan. Positibo-denak eta negatibo-denak modu absolutuan baztertzen dute elkar; kausa eta efektua era berean aurkakotza zurrunean daude. Pentsaera hori, lehen begiratuan, oso onargarria egiten zaigu, zentzu osasuntsu deritzona delako. Baina zentzu osasuntsuak, bere lau hormen nagusitasunean lagun estimagarria izanik ere, abentura harrigarriak bizi ditu ikerketaren mundu zabalean zehar arriskatzen denean”. (Engels, Anti-Dühring).

Eguneroko kontuetarako, adibidez, ziurtasun maila jakin batekin esan daiteke banako, landare edo animalia bat bizirik edo hilda dagoen. Baina askoz konplikatuagoa da zehazki esatea non dagoen umekiaren bizitza beregainaz amaren sabelean hitz egiteko muga, eta era berean ezinezkoa da heriotzaren unea finkatzea, fisiologiak frogatu baitu heriotza ez dela bat-bateko gertaera bat, prozesu luze samarra baizik.

Heraklitok ohartarazten zuen bezala: «Gugan gauza bera bizi eta hiltzen da, lo egiten du eta esna dago, gaztea eta zaharra da; bakoitzak bere lekua aldatzen du eta bestea bihurtzen da. Gu ibai berean sartu ginen eta ez ginen sartu: egon ginen eta ez gaude «.

Trotskyk, dialektika materialistaren ABCan, dialektika gure pentsamenduaren formen zientzia gisa bereizten zuen, eguneroko arazoetara mugatzen ez den heinean, baizik eta prozesurik konplexu eta konplexuenak ulertzen saiatzen den heinean.

Dialektika eta logika formala (metafisika) goi mailako eta oinarrizko matematikekin alderatzen zituen. Aristoteles izan zen logika formalaren legeak garatu zituen lehena, eta haren sistema logikoa pentsamendu zientifikoaren metodo posible bakartzat onartu izan dute ordutik metafisikoek:

«Silogismo sinplearen logika aristotelikoa A eta A berdinak direla dioen premisatik abiatzen da. Postulatu hau giza ekintza praktiko eta oinarrizko orokortzeen kopuru baterako axioma gisa onartzen da. Baina, egia esan, A ez da A-ren berdina. Hori frogatzea erraza da bi letra horiek lente baten azpian behatzen baditugu: erabat desberdinak dira. Baina objektiba daiteke, ez da letren tamainaz edo formaz, kantitate berdineko sinboloak baitira, adibidez, azukre kilo batenak. Objekzioak ez du balio; izan ere, kilo bat azukre ez da inoiz kilo bat azukre bezalakoa: balantza delikatu batek aldea aurkituko luke beti. Berriro esan liteke: Hala ere, azukre kilo bat bere buruaren berdina da. Hau ere ez da egia: gorputz guztiak etengabe aldatzen dira pisuz, kolorez, etab. Inoiz ez dira beren berdinak. Sofista batek erantzungo du kilo bat azukre bere berdina dela une jakin batean. Axioma honen balio praktiko oso zalantzagarritik kanpo, kritika teoriko bat ere ez du jasaten. Denbora-tarte infinitesimal bat bada, orduan azukre kilo bat ‘une’ horretan zehar aldaketa saihestezinen menpe dago, edo ‘une’ hau abstrakzio matematiko hutsa da, hau da, zero denbora? Baina denboran dena dago, eta existentzia bera etengabeko eraldaketa-prozesu bat da; ondorioz, denbora existentziaren funtsezko elementua da. Horrela, A axiomak A esan nahi du gauza bat bere buruaren berdina dela aldatzen ez bada, hau da, existitzen ez bada.

– Lehen begiratuan, badirudi sotiltasun horiek alferrikakoak direla: benetan garrantzi handia dute. A axioma A-ren berdina da, aldi berean, gure ezagutza guztien abiapuntu eta gure ezagutzen errore guztien abiapuntu. Muga jakin batzuen barruan bakarrik erabil daiteke uniformetasunez. A egoeran gertatzen diren aldaketa kualitatiboek ez badute garrantzirik esku artean dugun arazorako, orduan A eta A berdinak direla pentsa dezakegu. Hori da, adibidez, saltzaileak eta erosleak azukre kiloa kontsideratzeko duten modua. Era berean, eguzkiaren tenperatura hartzen dugu kontuan. Duela gutxi arte, dolarraren erosketa-balioa ere berdin hartzen genuen kontuan. Baina aldaketa kuantitatiboek muga jakin batzuk gainditzen dituztenean, aldaketa kualitatibo bihurtzen dira. Urak edo kerosenoak eragindako kilo bat azukre izateari uzten dio. Presidente baten esku dagoen dolar batek dolar izateari uzten dio. Une zehatzean, kantitatea kalitate bihurtzen den puntu kritikoa zehaztea da egitekorik zail eta garrantzitsuenetako bat ezagutzaren eremu guztietan, baita soziologian ere «(Trotsky, Marxismoaren defentsan).

Hegel

Arrazoitzeko metodo dialektiko zaharra, Erdi Arotik erabilerarik gabe geratu zena, XIX. mendearen hasieran berpiztu zuen G. Hegel filosofo alemaniar handiak (1770-1831). Hegelek, bere garaiko buru entziklopedikoenetako batek, logika formalaren baieztapenak kritika zehatz baten pean jarri zituen, eta bere mugak eta gauzak ikusteko modu estu eta aldebakarrekoa erakutsi zituen. Hegelek dialektikaren legeen lehen azterketa osoa egin zuen.

«Gure garaian, garapenaren, eboluzioaren ideia ia bere osotasunean sartu da gizarte-kontzientzian, baina ez Hegelen filosofiaren bidez, beste bide batzuetatik baizik. Hala ere, ideia hori, Marxek eta Engelsek Hegelen oinarrituz formulatu zuten bezala, askoz osoagoa da, edukiari dagokionez aberatsagoa, ohiko eboluzioaren teoria baino. Garapen hori dagoeneko ibilitako etapak errepikatzen dituela dirudi, baina bestela, oinarri altuago baten gainean («ukazioaren ezeztapena»); garapen hori, nolabait esateko, espiralean egiten da, eta ez lerro zuzenean; garapen hori jauzien bidez gauzatzen da, kataklismo eta iraultzen bidez, eta «mailakatzearen etenak» esan nahi du; garapen hori kantitatea kalitatean eraldatzea da, garapenerako barne-bulkadak, kontraesanak, indar eta joera ezberdinen talkak, gorputz jakin baten gainean edo fenomeno jakin baten mugen barruan edo gizarte jakin baten baitan eragiten dutenak; fenomeno bakoitzaren alderdi guztien elkardependentzia intimo eta banaezina da (historiak etengabe alderdi berriak agerian jartzen dituen berezitasunarekin), eta lotura horrek mugimendu-prozesu bakar, unibertsal eta legeei lotutako prozesu bat eskaintzen du”; dialektikaren ezaugarri batzuk askoz ere edukiz blaituagoak dira, (ohiko) eboluzioaren doktrina baino (Lenin, Karl Marx).

«Filosofia alemaniar berri hau sistema hegeliarrean amaitu zen, non lehen aldiz -eta hau da bere meritu handia- mundu natural, historiko eta izpiritual guztia prozesu gisa azaltzen zen kontzeptualki, hau da, etengabeko higiduran, eraldaketan, eraldaketan eta eboluzioan zegoen zerbait bezala, higidura eta bilakaera horretan osotasunaren barne-lotura aurkitzeko ahalegina egiten zen aldi berean”.

«Ikuspuntu honetatik, gizateriaren historiak ez zuen zentzurik gabeko indarkeria-nahasmen trinkoa ematen, guztiak ere arrazoi filosofiko helduaren auzitegiak arbuiagarriak, eta zeinen paturik duinena ahalik eta lasterren ahaztea baitzen, gizateriaren beraren eboluzio-prozesu gisa aurkezteko, pentsamenduaren zeregin bihurtuz prozesu horren pixkanakako, progresiboko, bere bide bihurri guztietatik jarraitzea eta bere barne-legezkotasuna ageriko kasualitate guztien bidez erakustea” (Engels, Anti-Dühring).

Hegelek bikain planteatu zuen arazoa, baina ezin izan zuen konpondu bere aurreiritzi idealistengatik. Bere ikuspegi mistikoa gorabehera, Hegelen filosofiak dialektikaren legerik garrantzitsuenak aplikatzen zituen.

Kantitatea kalitate bihurtzea eta alderantziz

 «Geldotasun posiblea gorabehera, jarraitutasun progresiboa edozein dela ere, mugimendu modu batetik besterako trantsizioa jauzi bat da beti, aldaketa erabakigarri bat” (Engels, Anti-Dühring).

Aldaketa eta eboluzioaren ideia gaur egun eskuarki onartzen da, baina aldaketak naturan eta gizartean gertatzeko moduak dialektika marxistak baino ez ditu azaldu. Eboluzioa garapen baketsu eta etengabearen ikuspegi nahiko arrunta da, eta, aldi berean, partziala eta faltsua. Politikan, gizarte-aldaketaren teoria gradualista da, erreformismoaren oinarri teorikoa.

Hegelek lerro nodal baten ideia garatu zuen, non zehaztutako puntu batean, hazkunde edo gutxitze kuantitatibo hutsek jauzi kualitatibo bat eragiten duten: “adibidez, berotzen ari den uraren kasuan, non irakite- eta izozte-puntua presio normal baten pean egoera berri baterako jauzia gertatzen den puntuak diren eta, beraz, kantitatea kalitate bihurtzen den” (Engels, Anti-Dühring).

Horrela, aipatutako adibidean, ura (likidoa) lurrun (gasa) edo izotz (solidoa) bihurtzeak ez dira pixkanaka lurruntzen edo izozten, bat-batean baizik, tenperatura jakin batean (0º, 100º). Molekulen abiadura-aldaketa ugarien metatze-efektuak egoera-aldaketa eragiten du (kantitatea kalitatean).

Milaka adibide jar daitezke, zientziaren adar guztietatik, soziologiatik eta baita eguneroko bizitzatik ere (adibidez, gatz gehiago gehitzean, zopa zerbait bikainetik zerbait janezinera aldatzen den puntua).

Kantitatea kalitate eta alderantziz eraldatzearen aldaketa eta legea neurtzeko lerro nodal hegeliarra funtsezkoa da zientziarentzat (non beste lege dialektiko batzuekin gertatzen den bezala, kontzienteki dialektikoak ez diren zientzialariek inkontzienteki erabiltzen dituzten), baina batez ere historia, gizartea eta langile-klasearen mugimendua aztertzeko.

Batasuna eta kontrakoen borroka

Zentzu komun metafisikoak, alde batetik, pentsamenduan kontraesana eta eboluzioan iraultza ezabatu nahi ditu, eta bestetik, ideia eta indar kontrajarri guztiak elkarren baztertzaileak direla frogatu.

Baina “hor aurkitzen dugu, gauzak hurbilagotik aztertuz, kontraesanaren bi poloak, positibo-dena eta negatibo-dena, elkarren kontrakoak bezain banaezinak direla eta elkarren artean sartzen direla, haien artean dagoen kontraesana gorabehera; horrela kausak eta efektuak ez direla horrelakoak, baizik eta kasu partikularrari aplikatuak, baina kasu partikular hori osoki orokorrarekiko erlazioan aztertzen dugun unetik, kausa eta efektua, ekintza eta erreakzio unibertsalaren kontsiderazioan ebazten dira, non kausa eta efektua etengabe aldatzen diren, halako moldez non hemen eta une honetan ondorio dena beste alde batetik kausa eta elkarrekiko erlazio bihurtzen den”. (Engels, Anti-Dühring).

«Dialektika kateaketen zientzia da, fenomeno bereiziak tratatzen dituen metafisikarekin kontrastean. Dialektikak unibertsoan elkarrekin eragiten duten iragaite, kausa eta efektu kontaezinak aurkitu nahi ditu. Azterketa dialektiko baten lehen zeregina, beraz, fenomeno baten esferaren alderdi, indar, joera… guztien beharrezko lotura objektiboa azpimarratzea da”. (Lenin, Apunte Filosofikoak)

Dialektika bere garapenaren, higiduraren eta bizitzaren ikuspegitik emandako fenomeno batera hurbiltzen da: nola sortzen den eta nola hiltzen den; fenomeno horren joera kontraesankorrak eta barne-alderdiak ere kontuan hartzen dira.

Mugimendua unibertso material osoaren existentzia modua da. Energia eta materia banaezinak dira. Are gehiago, higidura ez da ezerezetik sortzen, baizik eta barneko tentsioen agerpen gisa, bizitzatik ez ezik materiaren forma guztietatik ere banaezinak direnak. Garapena eta aldaketa barne-kontraesanen bidez gertatzen dira. Horrela, azterketa dialektikoa, hasieran, garapena eta aldaketa dakarten kontraesanak ikerketa enpiriko baten bidez deskubrituz hasten da.

Ikuspegi dialektikotik, kontrako polo guztiak partzialak dira, baita desegokiak ere, egiaren eta errorearen arteko kontraesana barne. Marxismoak ez du onartzen betiereko egiarik. Egia eta errore guztiak erlatiboak dira. Une eta egoera batean egia dena beste batean faltsua bihurtzen da: bata izatetik bestea izatera igarotzen dira egia eta errakuntza.

Ildo horretan, ezagutzaren eta zientziaren aurrerapena ez da gertatzen teoria okerrak ukatze hutsarekin. Teoria guztiak erlatiboak dira, errealitatearen alde bat hartuz. Hasieran, baliozkotasuna eta aplikazio unibertsalerako aukera ematen zaie. Batzuk badira. Baina, handik denbora batera, teorian hutsuneak aurkitzen dira: ez da zirkunstantzia guztietan aplikagarria, arau orokorraren salbuespenak aurkitzen dira. Salbuespen horiek azaldu egin behar dira, eta, puntu batera iritsita, salbuespenak ere har ditzaketen teoria berriak garatzen dira. Baina teoria berriek, zaharrak ukatzeaz gain, forma berri batean txertatzen dituzte.

Kontraesanak baztertu ahal izateko, geldirik, banaka eta elkarren ondoan dauden gauzak hartu behar ditugu kontuan, hau da, metafisikoki. Baina gauzak beren higiduran, aldaketan, bizitzan, elkarrekiko dependentzian eta elkarreraginean aztertzen ditugun bezain laster, kontraesanak aurkitzen ditugu.

Mugimendua bera kontraesana da. Leku-objektu baten aldaketa fisikoak zentzua du gorputz hori leku batean eta aldi berean beste leku batean dagoela onartzen badugu.

Bizitzarekin gauza bera gertatzen da. Kontraesan bat da «une bakoitzean norbera izatearen eta beste desberdin baten artean» (Engels, Anti-Dühring).

Izaki bizidunak etengabe xurgatzen ditu inguruan dituen substantziak, asimilatu egiten ditu eta, aldi berean, gorputzeko beste atal batzuk desegin eta bertatik kanporatzen dira. Natura organikoaren munduan ere gertatzen dira etengabeko eraldaketa horiek. Adibidez, harri bat elementuen presiopean desintegratzen da; horren ondorioz, esan dezakegu gauza guztiak beti berak direla eta beste batzuk une berean.

Beraz, kontraesanak ezabatzeko nahia errealitatea ezabatzeko nahia da.

Ukazioa ukatzea

«Zer da, bada, ukazioaren ezeztapena? Oso lege orokorra da, eta, horregatik, ondorio oso zabal eta garrantzitsuena, naturaren, historiaren eta pentsamenduaren garapenarena; ikusi dugun bezala, animalien eta landareen munduan, geologian, matematikan, historian, filosofian… agertzen den legea. (Engels, Anti-Dühring).

Lege hori, zeinaren funtzionamendua paperean jarri baino askoz lehenago ikusi baitzen, Hegelek egin zuen lehen aldiz, eta oso argi eta garbi, Anti-Dühring-ean errepikatzen diren adibide zehatz ugari eman baitzituen.

Ukazioaren ezeztapenaren legea garapenaren izaeraz arduratzen da kontraesan batzuen bidez, zeinak, itxuraz, existentzia-modu bat, lehenagoko egitate bat edo teoria bat ezeztatzen duten, gero horiek ere ukatzeko. Mugimendua, aldaketa, garapena, horrela mugitzen dira, etengabeko ezeztapenen bitartez.

Hala ere, ezeztapenak, zentzu dialektikoan, ez du esan nahi baliogabetzea bakarrik, aurreko fasea gainditu eta zaindu egiten baita aldi berean. Ukapena, zentzu horretan, ekintza positiboa eta negatiboa da aldi berean.

Hegelek adibide sinple bat ematen du Espirituaren fenomenologia liburuan:

“Kapulua desagertu egiten da petaloak loratzen direnean eta esan genezake jatorrizko forma atzekoek ukatzen dutela; zentzu berean, fruta sortzen denean, lorea (petaloak, estamineak…) landarearen existentziaren forma faltsu gisa azal daiteke, fruta bere izaera gisa ager dadin lorearen ordez. Etapa horiek ez dira soilik autobereiziak, baizik eta elkarren osagarri dira, eta bateraezinak dira bata bestearekin. Baina bere izaerari datxekion iharduera etengabeak batasun organikoko uneak izatea eragiten du, non ez diren soilik elkarren kontra jartzen, baizik eta besteak bezain beharrezkoak; eta une guztien beharrezko berdintasun horrek berez osatzen du eta, beraz, prozesu globalaren bizitza».

Amaierarik gabeko autodeuseztatze prozesu honetan, forma batzuen desagerpena eta beste batzuen agerpena, sarritan sortzen den eredu bat, dagoeneko atzean utzitako forma, gertakari eta teorien errepikapen hutsa dela dirudi. Horrela, egindako esaldi batean, historialari burges erreakzionarioek, «historiak bere burua errepikatzen du» esaten dutenean, historia bera inolako zentzurik gabeko iraganaren errepikapena besterik ez dela frogatzen saiatzen dira; hau da, historia amaierarik gabeko zirkulua dela.

Dialektikak, aldiz, errepikapenak diruditenen artean bereizten du, eta hori, berez, behetik gorako garapena da, forma bat bere buruari errepika dakiokeen bilakaera, baina goragoko maila batean, aurreko garapenek aberastua.

Hori are argiago ikus daiteke giza ideiak garatzeko prozesuan. Hegelek jada irakasten zuen nola garatzen zen filosofia kontraesanen bidez: pentsamenduaren eskola batek bestea ukatzen zuen, baina aldi berean teoria zaharrak xurgatzen zituen bere pentsamendu-sistema propioaren barruan.

Gauza bera gertatzen da zientziaren garapenarekin. Erdi Aroko alkimistak metal normalak urre bihur zitzakeen harri filosofala aurkitzen saiatzen ziren. Ekoizpen-indarren maila baxuaren eta benetako teknikarik ezaren ondorioz, elementuen transmutazio-saiakera goiztiar horiek fantasia utopikoa ziren. Baina, saiakera hutsal horien prozesuan, alkimistek gero kimika modernoaren oinarri izan ziren aparatu kimiko eta esperimentalei buruzko baliozko egitate ugari aurkitu zituzten.

Kapitalismoaren, industriaren eta teknikaren gorakadarekin, kimika, elementuen transmutazio saiakera ero hauei uko egin zien zientzia bihurtu zen, modu honetan ukatu eta baztertu egin zirelarik. Hala ere, alkimia zaharraren aurkikuntzek zuten baliozko eta zientifiko guztia kimika berrian gorde zen, eta kimika horrek mantentzen zuen elementuak aldaezinak zirela eta ezin zirela bata bestea bihurtu.

XX. mendeak zientziaren eta teknikaren iraultza aztertu du fisika nuklearraren aurkikuntzarekin, eta horren bidez, gaur egun, elementu bat beste bat bihur daiteke. Izan ere, teorikoki, posible litzateke beruna urre bihurtzea gaur egun, baina prozesua hain garestia izango litzateke, ezin izango litzateke ekonomikoki justifikatu. Horrela, badirudi prozesu berezi honek buelta oso bat eman duela:

A.- Elementuen transmutazioa.

B.- Elementuak ez transmutatzea.

C.- Elementuen transmutazioa.

Baina errepikapena itxurazkoa baino ez da. Egia esan, zientzia modernoak, zentzu batean antzinako alkimisten ideiara itzuli denak, XVIII. eta XIX. mendeetako aurkikuntza handi guztiak biltzen ditu zientziari dagokion guztian. Horrela, belaunaldi bat beste baten sorbaldetan bermatzen da. Itxuraz egiaztatuak edo ukatuak izan ziren ideiak berragertu egiten dira, baina goragoko mailan, esperientzia eta aurkikuntza berriek aberastuta.

Dialektika determinismoan oinarritzen da. Akzidentetzat agertzen dena premia sakonago baten ondorio gisa baino ez da gertatzen.

Azaleko historialarien arabera, Lehen Mundu Gerra Austriako Francisco Fernando artxidukea, Austria-Hungariako Inperioko Koroaren oinordekoa, Sarajevon hiltzeak eragin zuen. Marxista batentzat gertaera hau istripu historikoa izan zen, hau da, halabeharrezko gertaera hau munduko gatazkarako aitzakia edo katalizatzaile izan zen, inperialismoaren kontraesan ekonomiko, politiko eta militarrengatik saihestezina bihurtu baitzen. Hiltzaileak huts egin izan balu, edo artxidukea inoiz jaio izan ez balitz, gerra beste edozein aitzakia diplomatikoren bidez ere gertatuko zatekeen. Premia beste istripu baten bidez adieraziko zatekeen.

Existitzen den guztia, beharrez egiten du. Baina, era berean, existitzen den guztia hiltzera kondenatuta dago, beste zerbait bihurtzera. Horrela, une eta leku batean beharrezkoa dena ez da beharrezkoa beste batean. Gauza guztiek dute beren kontrakoa, ordezteko eta ukatzeko dena. Honek balio du bai banako izaki bizidunentzat, bai gizarteentzat.

Edozein motatako gizartea dago, inposatzen den unean beharrezkoa delako:

«Gizarte-prestakuntzarik ez da desagertzen haren barruan sartzen diren ekoizpen-indar guztiak garatu baino lehen, eta produkzio-harreman berriak eta altuagoak ez dira inoiz agertzen haien existentziarako baldintza materialak antzinako gizartean bertan heldu baino lehen. Horregatik, gizadiak lor ditzakeen helburuak bakarrik proposatzen ditu beti; izan ere, gauzei begiratuz gero, ikusten dugu helburu horiek gertatzen direnean bakarrik sortzen direla, edo, gutxienez, horiek gauzatzeko baldintza materialak sortzen ari direla (Marx, Ekonomia Politikoaren Kritikarako Ekarpenaren Hitzaurrea).

Esklabotza, bere garaian, aurrerapauso handia izan zen basakeriarekiko. Ekoizpen-indarren, kulturaren eta giza gizartearen garapenean beharrezko estadioa zen. Hegelek zioen bezala: «Ez da hainbeste esklabutzatik, esklabotzaren bitartez baizik, gizakia aske bihurtu zen bezala».

Era berean, kapitalismoa, hasiera batean, beharrezkoa eta progresiboa zen giza gizartean. Baina, esklabotza, komunismo primitiboa eta feudalismoa bezala, kapitalismoak aspaldi utzi dio gizarte-sistema aurrerakoi eta beharrezko bat ordezkatzeari. Berari datxezkion kontraesan sakonetan hondoratzen da, eta langileria modernoak ordezkatzen dituen sozialismoaren indar gero eta handiagoek garaitua izatera kondenatua dago. Ekoizpen-bitartekoen jabetza pribatuak eta estatu nazionalak, bere garaian aurrerapauso handia izan ziren gizarte kapitalistaren oinarrizko elementuek, gaur egun produkzio-indarren garapena eragozteko baino ez dute balio, eta mendeetan zehar giza gizartearen garapenak lortutako aurrerapen guztiak mehatxatzen dituzte.

Kapitalismoa, gaur egun, sistema erabat degeneratu eta zaharkitua da, eta bere aurkakoak, sozialismoak, gainditu eta ordezkatu behar du, giza kulturak bizirik iraun nahi badu.

Marxismoa determinista da, baina ez fatalista, gizarteko kontraesanak gainditzea kontzienteki gizartearen eraldaketaren alde borrokatzen diren gizon-emakumeek bakarrik lor dezaketelako. Klase borroka hau ez dago aurrez erabakita. Arrakasta izatea faktore askoren mende dago, eta klase aurrerakoi batek, langile klaseak, abantaila asko ditu erreakzioaren indar zahar eta sinesgabeekiko.

Baina, azken batean, bi aldeetako zeinek duen determinaziorik sendoena, antolaketarik onena eta zuzendaritzarik espezializatu eta sendoena, horren araberakoa da emaitza.

Filosofia marxista, beraz, ekintzarako gida bat da: «Filosofoak mundua modu desberdinetan interpretatzera mugatu dira, baina kontua eraldatzea da» (Marx, Feuerbachi buruzko tesia).

Sozialismoaren garaipenak aro berria eta kualitatiboki ezberdina markatuko du giza historiatik. Zehatzago esateko, giza arrazaren historiaurrearen amaiera eta benetako historiaren hasiera markatuko ditu.

Hala ere, sozialismoa giza gizarte-forma zaharrenera itzultzea da – komunismo tribala-, baina maila askoz altuagoan, klasetan banatutako gizartearen milaka urteko aurrerapen izugarrietan oinarrituta. Super-oparotasunaren ekonomiak kapitalismoak mundu mailan garatutako industriaren, zientziaren eta teknikaren plangintza sozialista ahalbidetuko du. Honek, era berean, behin eta betiko eragingo du eskuzko lanaren eta lan intelektualaren, hiriaren eta landaren arteko bereizketak zentzurik ez izatea eta klase barbaro eta zentzugabekoen arteko borrokak amaitzea, azkenean giza arrazari bere indarrak naturaren konkistara bideratzeko aukera emanez, hau da, eta Engelsen esaldi ospetsua erabiliz:

Gizateria beharrezkotasunaren erresumatik askatasunaren erresumara igaroko da.

 

_____________________________________________________________

Argitaratzailearen oharrak:

1Engels. Sozialismo utopikotik Sozialismo zientifikora, 1892ko ingelesezko edizioaren hitzaurrea.

2Engels, Ludwig Feuerbach eta alemaniar filosofia klasikoaren amaiera.

 

GOMENDATZEN DUGUN OINARRIZKO BIBLIOGRAFIA MARXISTA:

– Materialismo historikoa: Manifestu Komunista (Marx eta Engels); Sozialismo utopikotik sozialismo zientifikora (Engels); Ekonomia politikoaren kritikarako ekarpenaren hitzaurrea (Marx); Familiaren jatorria, jabetza pribatua eta estatua (Engels), Estatua eta iraultza (Lenin)

– Ekonomia marxista: Soldatapeko lana eta Kapitala (Marx); Soldata, prezioa eta irabazia (Marx); Anti-Dühring — Ekonomia atala (Engels)

– Materialismo dialektikoa: Naturaren dialektikarako sarrera (Engels), Anti-Dühring — Filosofia atala (Engels), Ludwig Feuerbach eta Alemaniako filosofia klasikoaren amaiera (Engels), Marxismoaren Defentsan (Trotsky); Arrazoia eta Iraultza (Alan Woods eta Ted Grant)

KONTRAZALEKO TESTUA

Marxismoa, edo sozialismo zientifikoa, Karl Marxek (1818-1883) eta Friedrich Engelsek (1820-1895) lehen aldiz asmatutako ideia multzoari emandako izena da. Bere osotasunean, ideia horiek guztiek oinarri teoriko erabat landua ematen dute langile-klasearen borrokarako, giza gizartearen forma gorena – sozialismoa – lortzeko.

Marxismoaren ikusmoldeak gerora langile-klasearen beraren esperientzia historikoak garatu eta aberastu baditu ere, haren oinarrizko ideiak mugiezinak dira oraindik ere, gaur egungo langile-mugimendurako oinarri sendoa emanez. Ez lehen, ez Marx eta Engelsen garaitik aurrera, ez da goragoko teoria egiazkoagorik edo zientifikoagorik aurkeztu gizartearen mugimendua eta langile-klaseak mugimendu horretan duen eginkizuna azaltzeko. Marxismoa ezagutzeak, beraz, langile-klaseari eta gazte iraultzaileei beharrezko teoria ematen die gizartea ildo sozialista bihurtzeko zeregin historiko handia gauzatzeko.

<<II. Ekonomia marxistaren hastapenak  

Puedes enviarnos tus comentarios y opiniones sobre este u otro artículo a: [email protected]

Para conocer más de “Lucha de Clases”, entra a este enlace

Si puedes hacer una donación para ayudarnos a mantener nuestra actividad pulsa aquí